معلم خصوصی زیست شناسی

تدریس خصوصی تغییر و تحول گونه ها

تدریس خصوصی تغییر و تحول گونه ها

توسط خانم مقدم-09126727412-معلم  مدارس و آموزشگاههای تهران با 7 سال سابقه موفق تدریس آماده همکاری با دبیرستان و موسسات آموزش

تدریس خصوصی زیست شناسی،تدریس خصوصی  زیست دوم دبیرستان ،تدریس خصوصی زیست سوم دبیرستان ،تدریس خصوصی زیست پیش دانشگاهی ،تدریس خصوصی زیست و زمین شناسی ،معلم خصوصی زیستبر چسب:تدریس خصوصی زیست شناسی،تدریس خصوصی  زیست دوم دبیرستان،تدریس خصوصی زیست سوم دبیرستان،ژنتیک جمعیت،تغییر و تحول گونه ها،تدریس خصوصی زیست پیش دانشگاهی،تدریس خصوصی زیست و زمین شناسی،معلم خصوصی زیست