معلم خصوصی زیست شناسی

تدریس خصوصی تبادل گازها

تدریس خصوصی تبادل گازها

توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف

دکتر میرابی با 8 سال سابقه موفق آموزشی و پژوهشی -09124396809

http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی زیست شناسی،تدریس خصوصی زیست دوم دبیرستان،تدریس خصوصی زیست سوم دبیرستان،تدریس خصوصی زیست پیش دانشگاهی،تدریس خصوصی زیست و زمین شناسی