معلم خصوصی زیست شناسی

تدریس خصوصی زیست کنکور

تدریس خصوصی زیست کنکور
گروه آموزشی دکتر میرابی با بیش از8  سال سابقه موفق آموزشی و پژوهشی
09124396809


تدریس خصوصی زیست نهم- تدریس خصوصی علوم تجربی- تدریس خصوصی علوم متوسطه- معلم خصوصی زیست کنکور- تدریس زیست شناسی بصورت خصوصی و گروهی توسط کادر ورزیده کنکور